Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Wykładowcy

 ciechanowski.png

 Hadrian Ciechanowski

W czasie swojej kariery zawodowej był pracownikiem Archiwum Państwowego w Toruniu, a obecnie jest adiunktem na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Zainteresowania badawcze dr. Ciechanowskiego związane są z historią XIX i XX w., w tym przede wszystkim z historią biurokracji oraz archiwistyką. W SPAiZD prowadzi zajęcia pt. "Udostępnianie zasobu archiwalnego". Kontakthc@umk.pl

 

Chorążyczewski.png

Waldemar Chorążyczewski

Profesor w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją IHiA WNH. Jeszcze w czasie studiów został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Toruniu, skąd w 1992 r. przeszedł do pracy w UMK. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na archiwistyce, dyplomatyce, historii nowożytnej i dziejach Kujaw. W latach 2001–2005 kierował Podyplomowym Studium Archiwistyki, a obecnie współprowadzi zajęcia ze wstępu do archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz teorii i metodyki archiwalnej. Kontakt: wch@umk.pl

 

degen2.png

Robert Degen

Profesor UMK w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją IHiA WNH. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce kształtowania zasobu archiwalnego. Nieobce są mu mechanizmy pracy współczesnych kancelarii i wytwarzana przez nie dokumentacja. Prowadzi zajęcia ze wstępu do archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz kształtowania zasobu archiwalnego. Kontakt: rdegen@umk.pl

 

hlebionek.png

Marcin Hlebionek

Profesor UMK w Katedrze Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii IHiA WNH.  Jego zainteresowania badawcze to nauki pomocnicze historii (ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki), metodyka opracowania zasobu archiwalnego (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji staropolskiej), archiwistyka i kancelarie staropolskie i dzieje Wielkopolski. W SPAiZD współprowadzi zajęcia z opracowania zasobu archiwalnego. Kontakt: hleb@umk.pl

 

Jabłońska.png

Marlena Jabłońska

Profesor UMK w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Prodziekan ds. studenckich WNH. Specjalistka w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nieaktowej. Obecnie, łącząc pasję z nauką, zajmuje się problemami związanymi z komunikacją społeczną i public relations w archiwach. W SPAiZD współprowadzi zajęcia z opracowania zasobu archiwalnego, dokumentacji współczesnej, a także pełni funkcje promotora prac dyplomowych. Kontakt: mjablon@umk.pl
 
peplowska.png
Katarzyna Pepłowska
 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją IHiA WNH. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na archiwach cyfrowych funkcjonujących na świecie, problematyce zarządzania dokumentacją elektroniczną w archiwach wieczystych oraz aspektach prawnych związanych z działalnością archiwów. W SPAiZD prowadzi seminarium dyplomowe oraz zajęcia z zakresu dokumentu elektronicznego. Kontakt: kpeplowska@umk.pl
  

 smoczynski1.png

Marcin Smoczyński 

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.  Do jego zainteresowań badawczych należą: historia zarządzania dokumentacją w Polsce i na świecie (szczególnie w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii), organizacja funkcjonowania administracji w myśl zasad Henriego Fayola, narzędzia i nowoczesne technologie wykorzystywane w biurowości oraz biurowość w kontekście administracji i ustroju państwa. W SPAiZD powadzi zajęcia z zakresu nowoczesnych technologii w biurze i archiwum bieżącym oraz funkcjonowania współczesnych archiwów bieżących. Pełni również funkcję promotora prac dyplomowych. Kontakt: marsmo@umk.pl

 

syta.png

Krzysztof Syta

Profesor UMK w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją IHiA WNH, kierownik SPAiZD. Od początku swojej kariery zawodowej – i najprawdopodobniej do jej końca – związany z archiwami rodzinno-majątkowymi okresu staropolskiego. Uczestnik zespołów badawczych zajmujących się m. in. opracowaniem standardów opisu archiwaliów, zmianami klimatu w nowożytnej Europie oraz polską kancelarią monarszą w XVI–XVIII w. Dla SPAiZD prowadzi zajęcia poświęcone rozwojowi form kancelaryjnych do początku XX w., historii archiwów polskich i ich współczesnej organizacji. Kontakt: ksyta@umk.pl

 

wiśniewska-drewniak.png

Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Doktor, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją IHiA WNH. Do jej zainteresowań badawczych należą archiwa społeczne, metodologia badań z zakresu archiwistyki oraz nowe trendy w archiwistyce. W SPAiZD prowadzi zajęcia dot. systemu informacji archiwalnej. Kontakt: magwis@umk.pl

 

zięba.png

Agnieszka Zięba

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w zakresie konserwacji i restauracji zabytków z papieru i skóry. W latach 2007 - 2012 pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w pracowni konserwatorskiej Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów Bibliotecznych, następnie w Archiwum Państwowym w Toruniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Współprowadzi zajęcia związane z zagadnieniami konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej. Kontakt: a_zieba@umk.pl

 
żmudziński.png
 

 Mateusz Żmudziński

Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK. Specjalista w zakresie kancelarii kościelnej oraz nowoczesnej technologii w archiwach, w tym EZD i digitalizacji. Od 2014 roku pracownik, a później kierownik Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.  W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu EZD oraz digitalizacji. Kontakt: zmudzinski.mateusz@gmail.com

Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją